top of page

LATVIJAS EKSISTENCIĀLĀS TERAPIJAS BIEDRĪBAS 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi.

1.1. Latvijas eksistenciālās terapijas biedrības (turpmāk – LETB) Iekšējās kārtības noteikumi nosaka LETB iekšējās darbības kārtību.

2.LETB struktūra.
2.1. LETB pārvaldes institūcijas ir LETB valde un biedru kopsapulce;
2.2.  LETB Sertifikācijas komisija, kas sastāv no LETB kopsapulcē ievēlētajiem trijiem īsteniem biedriem;
2.3. LETB Ētikas komisija, kas sastāv no LETB kopsapulcē ievēlētajiem trijiem īsteniem biedriem;
2.4.LETB Revidents.

 

3. LETB Sertifikācijas komisija.
3.1. Biedru kopsapulce no LETB īsteniem biedriem un LPB sertificētiem biedriem ievel Sertifikācijas komisiju 3 locekļu sastāvā. LETB valdes locekļi nevar būt LETB Sertifikācijas komisijas locekļi;
3.2. Sertifikācijas komisijas locekļu pilnvaru laiks ir 3 gadi;
3.3. Sertifikācijas komisija īsteno šādus mērķus:
3.3.1. Palīdz sagatavoties LETB biedriem sertifikācijai LPB;
3.3.2. Novērtē kandidāta atbilstību LPB sertifikācijas komisijas prasībām;
3.3.3. Sniedz LETB biedriem rekomendāciju sertifikācijai LPB;
3.3.4.    Pārstāv LETB biedru LPB sertifikācijas komisijā.
3.4. Sertifikācijas komisijas loceklis var pārtraukt savu darbību komisijā, iesniedzot LETB valdei  rakstveida iesniegumu. Tādā gadījumā LETB valde ieceļ LETB Sertifikācijas komisijas locekļa pienākumu izpildītāju, kurš darbojas, līdz nākošā biedru kopsapulce apstiprina patstāvīgu LETB Sertifikācijas komisijas locekli.

4.LETB Ētikas komisija.
4.1.Biedru kopsapulce no LETB īsteniem biedriem ievel Ētikas komisiju 3 locekļu sastāvā. LETB valdes locekļi nevar būt LETB Ētikas komisijas locekļi;
4.2.Ētikas komisijas locekļu pilnvaru laiks ir 3 gadi;
4.3.Ētikas komisija īsteno šādus mērķus:
4.3.1. Palīdz un atbalsta LETB biedrus, kuriem rodas ētiska rakstura dilemmas profesionālajā darbībā;
4.3.2. Pārrauga, kā LETB biedri ievēro LETB ētiskās uzvedības standartus, kas atbilst LETB Ētikas kodeksam;
4.3.3. Aizsarga LETB biedru tiesības, saskaņā ar LETB Ētikas kodeksu;
4.3.4. Sniedz atbalstu konfliktu situāciju risināšanā profesionālajā vidē – gan starp LETB biedriem un dažādiem speciālistiem, kuri nav LETB biedri, gan starp LETB biedriem;
4.3.5. Vada un organizē saņemto sūdzību par LETB biedru izskatīšanu. 
4.4.Ētikas komisijas loceklis var pārtraukt savu darbību komisijā, iesniedzot LETB valdei  rakstveida iesniegumu. Tādā gadījumā LETB valde ieceļ LETB Ētikas komisijas locekļa pienākumu izpildītāju, kurš darbojas, līdz nākošā biedru kopsapulce apstiprina patstāvīgu LETB Ētikas komisijas locekli.

 

5.Finanses.
5.1.LETB finanses veido:
5.1.1.    iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas maksājumi;
5.1.2.    ziedojumi;
5.1.3.    ieņēmumi no dažāda veida darbības (semināru, konferenču organizēšana, izdevējdarbība un tml.).
5.2.    Sākot no 2024. gada tiek noteiktas sekojošas maksas biedriem:
5.2.1.    Iestājoties Biedrībā, biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu 20 (divdesmit) EUR apmērā.
5.2.2.    Biedri maksā biedru naudu par kalendāro gadu vienu reizi gadā 25 (divdesmit pieci) EUR apmērā. 
5.2.3.    Ikgadējai biedru naudai par tekošu kalendāro gadu jābūt samaksātai līdz tekošā gada 31.decembrīm. Ja biedra nauda netiek samaksāta līdz tekošā gada 31.decembrim, sākot ar nākama gada 1.janvāri biedram papildus nesamaksātajai biedra naudai jāmaksā kavējuma nauda 10 EUR (kopā 35 EUR). 
5.2.4.    Ja biedrs par iepriekšējo gadu nemaksā biedra naudu vairāk kā sešus mēnešus, valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības, iepriekš viņu par to rakstiski informējot. 
5.2.5.    Goda biedri no biedru naudas maksājumiem ir atbrīvoti. 
5.3.    Biedrības ieņēmumus var veidot biedru organizēto pasākumu administrēšana:
5.3.1.    Biedrība izskata iespēju administrēt (pieņemt maksājumus par pasākumu, izrakstīt rēķinus, pārskaitīt vieslektora honorāru utt.) biedra rīkoto pasākumu, ja biedra organizētais pasākums atbilst Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem;
5.3.2.    Ja biedrs vēlās, lai Biedrība administrē viņa pasākumu, viņam ir jāgriežas pie Valdes un jāpārrunā sadarbības iespējas;
5.3.3.    Ja Valde piekrīt administrēt biedra rīkoto pasākumu, biedrs savos informatīvajos materiālos par plānoto pasākumu norāda LETB rekvizītus dalības maksas pārskaitīšanai un rēķinu saņemšanai. LETB biedri saņem atlaidi dalībai šajā pasākumā;
5.3.4.    LETB valde nepiedalās biedra pasākuma organizēšanā un neatbild uz pasākuma dalībnieku un interesentu jautājumiem par pasākuma norises gaitu un specifiku. Biedram savos informatīvajos materiālos par plānoto pasākumu jānorāda kontakti personai, pie kuras pasākuma dalībnieki un interesenti varēs saņemt visu sev nepieciešamo informāciju par pasākumu;
5.3.5.    Biedrība saņem 10% no biedra ieņēmumiem par pasākumu;
5.3.6.    Ja biedrs vēlās sava pasākuma dalībniekiem izsniegt apliecības par dalību pasākumā no LETB, tad par katras apliecības sagatavošanu Biedrība papildus ietur 5 EUR;
5.3.7.    Kad pasākums noslēdzās, Biedrība apkopo saņemtos dalībnieku maksājumus un izdevumus, un, atstājot kontā 10% no ieņēmumiem un summu par apliecību sagatavošanu, atlikušo summu pārskaita biedram (uz viņa Biedrībai piestādīta rēķina pamata). 
5.4.    Biedrības ieņēmumus var veidot sadarbība ar citām organizācijām vai privātpersonām eksistenciālās tematikas pasākumu organizēšanā un/vai administrēšana.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI ir pieņemti LETB kopsapulcē 2024.gada 15.martā.

bottom of page