top of page

Iestāšanās

Iestāšanās nosacījumi:

Biedrībā var iestāties jebkura pilngadīga, rīcībspējīga fiziska persona, kurai ir uzsākta vai pabeigta profesionālā izglītība  eksistenciālajā terapijā vai arī, kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā un eksistenciālās terapijas attīstībā Latvijā.​

 

Ir jābūt rekomendācijas vēstulei ar vismaz divu LETB īsteno biedru parakstiem.

 

Uzņemšanas gadījumā pretendents apņemas samaksāt LETB iestāšanās maksu (20 EUR) 10 dienu laikā no LETB valdes paziņojuma saņemšanas par uzņemšanu Biedrībā.

Iestāšanas kārtība:

Lai iestātos Biedrībā, kandidāts iepazīstas ar Biedrības statūtiem un Ētikas kodeksu un  iesniedz Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kas ir atrodams Biedrības mājaslapā, pievienojot izglītību un kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kā arī rekomendācijas vēstuli ar vismaz divu LETB īsteno biedru parakstiem.  

 

Iestāšanās iesniegumā pretendents atzīmē, kādā statusā grib būt uzņemts Biedrībā. Biedrs var būt uzņemts kā īstenais biedrs, biedru kandidāts vai atbalsta biedrs:

 

Biedrības īstena biedra statusu var iegūt fiziska persona, kurai ir pabeigta profesionālā izglītība eksistenciālajā psihoterapijā.

 

Biedra kandidāta statusu var iegūt fiziska persona, kura ir uzsākusi, bet vēl nav pabeigusi profesionālo izglītību  eksistenciālajā terapijā. 

 

Par Biedrības atbalsta biedru var kļūt fiziska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā un atbalsta tās mērķus.  

береговая линия

Lēmumu par biedra uzņemšanu un tā statusu Biedrībā pieņem valde pēc iepazīšanās ar iesniegto informāciju.

 

Pieteikums tiek izskatīts tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža (laika posmā no 1.jūnija līdz 1.septembrim un no 1.decembra līdz 1.februārim – 2 (divu) mēnešu laikā).

 

Valde paziņo savu lēmumu pieteicējam, nosūtot to elektroniski uz pieteicēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi 5 (piecu) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Iestāšanās iesniegumu var iesniegt divos veidos - Jotform formātā vai PDF formātā.

1. iestāšanās iesnieguma Jotform formu jūs atradīsiet zemāk. Aizpildiet formu un nosūtiet savu rekomendācijas vēstuli uz LETB valdes e-pastu: 

valde@eksistencialaterapija.lv.


 

2. iestāšanās iesnieguma PDF formu jūs atradīsiet zemāk. PDF formā aizpildītu iestāšanās iesniegumu sūtiet uz LETB valdes e-pastu: valde@eksistencialaterapija.lv.

Klāt pievienojiet savu fotogrāfiju, izglītību un kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kā arī rekomendācijas vēstuli.

Пляж на закате
bottom of page