top of page

LATVIJAS EKSISTENCIĀLĀS TERAPIJAS BIEDRĪBAS

BIEDRU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

 

1. Biedru personu datu aizsardzības noteikumu mērķis ir noteikt personu datu apstrādes kārtību Latvijas eksistenciālās terapijas biedrībā (turpmāk saīsināti – LETB), nodrošinot tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību Latvijā.

 

2. LETB veic biedru personas datu apstrādi – datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

 

3. Personu dati tiek apstrādāti, glabājot informāciju gan elektroniskā veidā, gan papīra dokumentu formātā. Personas datu apstrādi veic valdes locekļi. Personas dati tiek regulāri atjaunoti.

 

4. LETB statūtos un Ētikas kodeksā ietverto mērķu un uzdevumu sasniegšanai un izpildei, kā arī grāmatvedības uzskaites vajadzībām, LETB apstrādā šādus biedru personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, prakses vietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personiskās mājas lapas adrese internetā, informācija par izglītību, kvalifikāciju un sertifikāciju, dalība profesionālajās organizācijās, bankas konta numurs, personas fotogrāfija, informācija par biedru naudas samaksu.

 

5. LETB ir tiesības saņemt, apkopot, ierakstīt, glabāt vai apstrādāt jebkurā citā veidā biedra personas datus, kurus viņš personiski mutvārdos vai rakstiski (ietverot dokumentā, e-pastā), fotogrāfijās, audio vai videoierakstā nodevis, iesniedzis vai nosūtījis LETB, vai šos datus LETB ir pēc savas iniciatīvas ieguvusi, lai nodrošinātu LETB statūtos un Ētikas kodeksā noteikto mērķu un uzdevumu realizāciju.

 

7. Pirms LETB pēc savas iniciatīvas uzsāk realizēt 5.punktā minētās darbības, LETB ir pienākums informēt biedrus par paredzamo personas datu apstrādes veidu un mērķi (piemēram, fiksējot protokolā sanāksmes, sarunas norisi (rakstveida, audio vai video formātā), par to tiek informēti klātesošie).

 

8. Biedra personas fotogrāfija, vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ar mērķi veicināt biedru atpazīstamību, savstarpējo sadarbību un komunikāciju, var tikt publicēti LETB e-pasta sarakstē, kopējā biedru čatā, kuram piekļuves tiesības ir tikai LETB biedriem. Biedrs var jebkurā brīdī lūgt LETB pārtraukt šajā punktā norādīto datu apstrādi.

 

9. LETB biedru personas dati – vārds, uzvārds, fotogrāfija, tālruņa numurs, prakses vietas adrese, e-pasta adrese, personiskās mājas lapas adrese tīmeklī, informācija par izglītību, kvalifikāciju un sertifikāciju, darba valoda - tiek publicēti LETB mājas lapā internetā publiski pieejamā sadaļā – “Speciālisti”.

Šo noteikumu 8.punktā norādītājā gadījumā un citos gadījumos, kad biedra personas dati tiek apstrādāti uz biedra mutvārdu vai rakstiskās piekrišanas pamata, biedram ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, par to rakstiski informējot LETB valdi.

 

10. Ja biedrs konstatē, ka viņa dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai arī vēlās atjaunot savus datus, viņš par to rakstveida informē Valdi. Valde izlabo nepareizus, nepilnīgus vai neprecīzus datus, vai arī atjauno datus par biedru.

 

11. Personas dati tiek iznīcināti, ja vairs nepastāv to apstrādes mērķis, izņemot gadījumus, kad dati tiek arhivēti vai gadījumos, kas ir atrunāti likumdošanā.

bottom of page