top of page

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā

2023.gada 19.septembrī

ar Nr. 6-24/73158

 

 

LATVIJAS EKSISTENCIĀLĀS TERAPIJAS BIEDRĪBA

statūti

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

1.1.  Biedrības nosaukums ir „Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība“ (turpmāk tekstā – Biedrība), nosaukuma saīsinājums – LETB.

1.2.  Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā - „Latvian Association of Existential Therapy“ (saīsināti – LAET), vācu valodā – “Lettische Gesellschaft für Existenzielle Therapie” (saīsināti - LGET), krievu valodā - „Латвийская Ассоциация экзистенциальной терапии“ ( saīsināti - ЛАЭТ).

1.3.  Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

1.4.  Biedrība turpina veikt tās funkcijas, kuras līdz šim īstenoja 2002.gada 19.oktobrī dibināta Austrumeiropas Eksistenciālās Terapijas Asociācijas Latvijas filiāle.

1.5.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2.nodaļa. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi.

 

2.1.       Biedrības darbības mērķi ir: 

 

2.1.1.    veicināt eksistenciālās terapijas attīstību Latvijā;

 

2.1.2.    apvienot eksistenciālos psihoterapeitus vienotā profesionālā organizācijā, veicinot biedru profesionālās kompetences celšanu un profesionālās pieredzes apmaiņu;

 

2.1.3.    aizstāvēt biedru profesionālās intereses un tiesības;

 

2.1.4.    uzturēt profesionālos standartus eksistenciālajā terapijā Latvijā, saskaņā ar Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) un Eiropas Psihoterapijas Asociācijas (EPA)  standartiem, lai nodrošinātu profesionālu un drošu psihoterapijas pakalpojumu sniegšanu;

 

2.1.5.    veicināt biedru augstu ētikas standartu ievērošanu psihoterapijā, kas atbilst LPB un EPA ētikas kodeksa un vadlīniju prasībām;

2.1.6.    sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu psihoterapijas organizācijām;

 

2.1.7.    veicināt eksistenciālās terapijas virziena atpazīstamību un popularizēšanu Latvijā;

 

2.1.8.    uzturēt saikni un kopības sajūtu starp eksistenciāliem psihoterapeitiem Latvijā.

 

3.nodaļa. Biedrības biedri, biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

3.1. Biedrība sastāv no īsteniem biedriem, biedru kandidātiem, atbalsta biedriem un Goda biedriem.

 

3.2. Biedrībā var iestāties jebkura pilngadīga, rīcībspējīga fiziska persona, kurai ir uzsākta vai pabeigta profesionālā izglītība eksistenciālajā terapijā vai arī, kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā un eksistenciālās terapijas attīstībā Latvijā.

 

3.3. Lai iestātos Biedrībā, persona iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā ir paudusi vēlēšanos iestāties Biedrībā un apliecina, ka ir iepazinusies ar Biedrības statūtiem un Ētikas kodeksu un apņemas tos ievērot, kā arī sekmēt Biedrības mērķu īstenošanu un savlaicīgi maksāt biedra naudu. Pieteikuma formu, iestāšanās nosacījumus un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

 

3.4. Biedrības īstena biedra statusu var iegūt fiziska persona, kurai ir pabeigtaprofesionālā izglītība eksistenciālajā psihoterapijā.

 

3.5. Biedra kandidāta statusu var iegūt fiziska persona, kura ir uzsākusi, bet vēl nav pabeigusi profesionālo izglītību eksistenciālajā terapijā.

 

3.6. Par Biedrības atbalsta biedru var kļūt fiziska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā un atbalsta tās mērķus un apņemas ievērot Biedrības statūtus, Ētikas kodeksu un savlaicīgi maksāt biedra naudu. Lai kļūtu par atbalsta biedru nepieciešams iesniegums valdei, kurā ir izklāstīts paredzamā atbalsta un sadarbības veids.

 

3.7. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt personu, kuras kandidatūru izvirza un pamato 2 īstenie biedri. Par Goda biedru var tikt iecelta fiziska persona, kura ar savu zinātnisko vai praktisko darbību ir īpaši sekmējusi Biedrības mērķu sasniegšanu vai ir veicinājusi eksistenciālās terapijas attīstību un atpazīstamību Latvijā un/vai pasaulē. Goda biedru ievēl Biedrības kopsapulcē. Goda biedri no biedru naudas maksājumiem ir atbrīvoti.

 

3.8. Lēmumu par biedra uzņemšanu un tā statusu Biedrībā pieņem valde ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu pēc iepazīšanās ar iesniegto informāciju. Pieteikums tiek izskatīts tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža (laika posmā no 1.jūnija līdz 1.septembrim un no 1.decembra līdz 1.februārim – 2 (divu) mēnešu laikā). Valde paziņo savu lēmumu pieteicējam, nosūtot to elektroniski uz pieteicēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi 5 (piecu) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

3.9. Biedru var izslēgt no Biedrības ar motivētu valdes lēmumu, ja tas savā darbībā pārkāpj Biedrības statūtus un/vai Ētikas kodeksu, ar savu darbību diskreditē Biedrību, tās darbību un mērķus, nepilda Biedrības kopsapulces un valdes lēmumus, kā arī, ja ir kavējis ikgadējās biedra naudas samaksu.

 

3.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam iespēju izteikt savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

3.11. Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, tad izslēgtais biedrs ir tiesīgs griezties ar lūgumu atkārtoti uzņemt viņu par Biedrības biedru.

 

3.12. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Biedrības valdei.

 

3.13. Personai izstājoties no Biedrības vai arī, ja biedrs šajos statūtos noteiktajos gadījumos tiek izslēgts no Biedrības, iestāšanās nauda un samaksātā biedra nauda vai ieguldītā, ziedotā manta, nauda netiek atmaksāta/atgriezta.

 

4.nodaļa. Biedrības biedru tiesības un pienākumi.


 

4.1. Biedrības biedriem ir sekojoši pienākumi:


 

4.1.1. Aktīvi piedalīties Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijā, rīkotajos pasākumos, ievērot Biedrības statūtus, Ētikas kodeksu un citus Biedrības pamatdokumentus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;

 

 

4.1.2. Savlaicīgi maksāt biedru naudu, kuras apmēru nosaka kopsapulce;
 

 

 

4.1.3. Sniegt aktuālo kontaktinformāciju par sevi - tālruņa numuru, e-pasta adresi u.c.;
 

 

 

4.1.4. Iepazīties ar Biedrības izsūtīto informāciju;
 

 

4.1.5. Augsti turēt Biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj vai diskreditē Biedrības godu un prestižu sabiedrībā;

4.1.6. Piedalīties Biedrības darbā un kopsapulcēs. Biedrības īstenajiem biedriem ir pienākums piedalīties kopsapulcēs un balsot pašiem vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību, iesniedzot rakstisku pilnvaru, kas pievienojama kopsapulces protokolam.


 

4.2. Visiem Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
 

 

4.2.1. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar kopsapulču, valdes sēžu protokoliem un citiem ar Biedrības darbību saistītiem dokumentiem;


 

4.2.2. Piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
 

 

4.2.3. Piedalīties Biedrības uzdevumu risināšanā un iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbības uzlabošanu;

 

4.2.4. Aizstāvēt savu viedokli valdes sēdēs un biedru kopsapulcēs.
 

 

4.3. Īsteniem biedriem ir tiesības balsot kopsapulcē (vai deleģēt pilnvarotus pārstāvjus), vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldē.

5.nodaļa. Biedrības biedru kopsapulce.

 

5.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde.

 

5.2. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija (lēmējinstitūcija) ir biedru kopsapulce.

 

5.3. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

 

5.3.1. noteikt Biedrības galvenos darbības virzienus, mērķus un uzdevumus;

 

5.3.2. pieņemt lēmumus par Biedrības pamatdokumentiem (Biedrības Statūti, Ētikas kodekss, nolikumi, noteikumi) un izmaiņām tajos;

 

5.3.3. pārvaldes institūciju, revidenta un komisiju izveidošana, ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana;

 

5.3.4. noteikt iestāšanās un biedra naudas apmērus un maksāšanas kārtību;

 

5.3.5. noklausīties un apstiprināt valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem;

 

5.3.6. apstiprināt Biedrības budžetu un gada pārskatu pēc revidenta atzinuma saņemšanas;

 

5.3.7. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

 

5.3.8. izvirzīt pārstāvjus Latvijas Psihoterapeitu biedrības Sertifikācijas komisijā un Latvijas Psihoterapeitu biedrības Ētikas komisijā;

 

5.3.9. ievēlēt Goda biedrus;

 

5.3.10. izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Biedrības darbību.

 

5.4. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.

 

5.5. Biedru kopsapulcē drīkst balsot tikai Biedrības īstenie biedri – personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Biedru kopsapulcē klāt neesošs īstenais biedrs drīkst rakstiski pilnvarot pārstāvi – citu Biedrības īsteno biedru, balsot viņa vietā. Biedru kopsapulcē klāt neesoša Biedrības īstenā biedra rakstisks iesniegums valdei par šo pilnvarojumu pievienojams biedru kopsapulces protokolam. Šāds pilnvarojums ņemamas vērā, arī novērtējot biedru kopsapulces kvorumu.

 

5.6. Kopsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.martam, par tās laiku, vietu un darba kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. 5.7. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

5.8. Biedrības kopsapulce ir lemttiesīga un tās lēmumi ir saistoši Biedrības biedriem, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse īsteno biedru.

 

5.9. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, tad valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām sasauc atkārtotu kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību, kura ir tiesīga izlemt jautājumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi īstenie biedri.

 

5.10. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no īsteniem biedriem. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no īsteniem biedriem.

 

5.11. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

 

5.12. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, atsevišķos gadījumos kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izlemšanu aizklātā balsošanā.

 

5.13. Biedru kopsapulci atklāj un vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, bet viņa
prombūtnes gadījumā cits valdes loceklis, ko valdes locekļi izvirzījuši no sava vidus.

 

5.14. Biedru kopsapulce tiek protokolēta. Biedru kopsapulci protokolē valdes priekšsēdētāja uzaicināts kopsapulces dalībnieks. Kopsapulces protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un protokolists. Biedru kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti.

 

5.15. Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Tāpat biedram ir tiesības balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms sapulces, nododot savu balsi biedrībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā. Visi biedri, kuri piedalījušies sapulcē klātienē, attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

 

5.16. Valdei ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski divos gadījumos - 1) pēc valdes iniciatīvas; 2) pēc biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no Biedrības biedru skaita. Šādā gadījumā visi biedri piedalās un balso, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (datorus, mobilos telefonus vai citas ierīces).

 

5.17. Biedru kopsapulces, kurās biedri piedalās attālināti vai balso pirms sapulces, protokolā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta 4.1. daļā uzskaitītās ziņas, papildus norādot, ka sapulce notiek attālināti. Tāpat norādāms, ka biedru attālināta dalība biedru sapulcē ir organizējama tādā veidā, lai tiktu nodrošinātas visas biedru tiesības, piemēram, biedram ir tiesības izteikties, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās.

6.nodaļa. Biedrības valde.

 

6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem. Valde vada un pārstāv Biedrību. Valde tiek ievēlēta kopsapulcē.

 

6.2. Biedrības valdes pilnvaru laiks ir 3 (trīs) gadi. Valde var tikt ievelētā atkārtoti.
 

 

 

6.3. Biedrības valdes kompetencē ietilpst:
 

 

6.3.1. pārzināt un vadīt Biedrības lietas, pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Biedrības statūtiem, biedru sapulces un citu institūciju lēmumiem;


6.3.2. izstrādāt vai veikt grozījumus Biedrības pamatdokumentos;


 

6.3.3. nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi;
 

 

6.3.4. sekot Biedrības statūtu un citu saistošu dokumentu ievērošanai;


 

 

6.3.5. veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai;
 

 

6.3.6. organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noteikt finansiālo līdzekļu izmantošanu un pārraudzīt Biedrības finanšu līdzekļu plūsmu – ieņēmumus un izdevumus;

6.3.7. izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu Biedrībā un biedru izslēgšanu no tās. Kā arī dot rekomendāciju biedra uzņemšanai Latvijas Psihoterapeitu Biedrībā;

6.3.8. pārraudzīt biedru sarakstus un statusus, aktualizēt izmaiņas tajos;

6.3.9. uzturēt saikni ar LPB;

6.3.10. pārstāvēt Biedrību attiecībās ar trešajām personām;

6.3.11. izskatīt citus jautājumus, kas saistīti ar Biedrības darbību, un kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

6.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi. 6.5. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

6.6. Valdes priekšsēdētājs valdes sēdes sasauc ne retāk kā reizi divos mēnešos, bet vasarā (jūnijā, jūlijā, augustā) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

6.7. Valde lēmumus pieņem, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram klātesošajam valdes loceklim ir viena balss. Valdes locekļi nedrīkst deleģēt savu balsi citam valdes loceklim.

6.8. Valdes locekļiem ir vienādas balsošanas un pārstāvēšanas tiesības. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

6.9. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

6.10. Valde no sava vidus ievēl pārstāvjus LPB valdē.

6.11. Ja kāds valdes loceklis nav piedalījies 3 valdes sēdēs pēc kārtas, valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas kopsapulci valdes locekļa pārvēlēšanai. 

6.12. Valdes loceklis var pārtraukt savu darbību valdē, uzrakstot par to iesniegumu. Tādā gadījumā valde turpina darboties nepilnā sastāvā, līdz nākošā biedru kopsapulce ievēl jaunu Biedrības valdes locekli.

6.13. Valdes sēdes tiek protokolētas un protokoli ir pieejami biedriem.

6.14. Ikgadējā kopsapulcē valde sniedz pārskatu par savu darbību.

7. nodaļa. Revidents.

7.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz trijiem gadiem.

 

7.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

7.3. Revidents:

7.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

7.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

7.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;


 

7.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
 

 

7.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

7.5. Biedru kopsapulce iepazīstas ar Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

.

8.nodaļa. Biedru nauda.

 

8.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Iestāšanās un biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību nosaka biedru kopsapulce.

9. nodaļa. Biedrības finanšu līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtība.

 

9.1. Biedrības naudas līdzekļi veidojas no biedru iestāšanās iemaksām, ikgadējiem biedru naudas maksājumiem, juridisko un fizisko personu ziedojumiem, ienākumiem, kas gūti no izdevējdarbības, zinātniskās darbības un citas saimnieciskās darbības, Biedrībai piederošās mantas, no citiem likumos atļautajiem ienākumiem.

 

9.2. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai, grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses izdevumu un biļetenu, uzskates līdzekļu, informatīvo materiālu, mācību metodisko un zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai, Biedrības funkcionēšanai un pasākumu organizēšanai, Biedrības biedru profesionāliem komandējumiem un apmācībai.

9.3. Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar kopsapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šos statūtus.

10.nodaļa. LETB pašlikvidācija un reorganizācija.

10.1. Biedrības darbība izbeidzas:

10.1.1. ar biedru kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kas pieņemts ar vairāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu, kopsapulcē piedaloties vismaz divām trešdaļām īsteno biedru;

10.1.2. ar tiesas spriedumu par Biedrības darbības izbeigšanu.

10.2. Biedrībai likvidējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā Biedrības valde, paredzot mantas sadales kārtību (piemēram, ziedot konkrētas programmas realizācijai, labdarības mērķiem, novēlēt profesionālajām asociācijām). Biedru kopsapulcei akceptējot šādu nolikumu, Biedrības manta sadalāma nolikuma paredzētajā kārtībā.

10.3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finanšu līdzekļus nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem.

 

 

Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē Rīgā, 2023.gada 29.augustā.

bottom of page